قیمت ترجمه عربی گفتار

موضوع انجام کار ترجمه ی عربی گفتارچیست؟ نرخ قیمت تعیین شده برای انجام ترجمه ی متن عربی با ترجمه ی گفتار متفاوت بوده است؟
اینکه موضوع این بخش برای انجام ترجمه ی عربی می تواند هر انچه از انواع متن و متون را شامل گردد بخشی از این ترجمه ی عربی حال مرتبط با انجام ترجمه ی عربی گفتار بوده است حال این ترجمه ی گفتار می تواند گفتار تهیه شده از یک فیلم، اخبار عربی و … بوده باشد با این وجود با نوع انجام ترجمه های عربی متن متفاوت هستند. و اما قیمت انجام ترجمه ی عربی گفتار که با نرخ قیمت انجام سایر موضوعات مختلف از ترجمه ی متن ها بوده است.
منبع: خدمات ترجمه و پایان نامه